Le contenu de cette page contient des informations pouvant spoiler les
personnes n’étant pas à jour sur la version japonaise / anglaise.

Les noms que nous utilisons dans les chapitres de Kingdom sont les japonais. C’est un choix que nous avons fait car nous préférons ainsi. Est-ce à cause d’une habitude prise lorsque nous avons lu Kingdom en anglais avant de se lancer dans les chapitres en français ? Peut-être. Cependant,  si vous cherchez à faire des recherches sur les faits historiques de certains personnages, nous vous mettons à disposition les noms chinois sous forme de tableau. Nous remercions la Turnip Farmers qui a mis la première version de ce tableau à disposition.

-------- Noms japonais ---------------- Calligraphie ---------------- Noms chinois ---------------- Notes --------
Personnages principaux
(Ri) Shin李信(Li) Xin
Ei Sei嬴政Ying Zheng
Ka Ryo Ten河了貂He Liao Diao
Kyou Kai羌瘣Qiang Lei
HyouPiao
Etat de Qin
Sei Kyou成蟜Cheng Jiao
Roi Sho昭王Zhao Wangaka Roi Zhao
Shou Bun Kun昌文君Chang Wen Junaka Seigneur Chang Wen
Ryo Fu I呂不韋Lü Bu Wei
Shou Hei Kun昌平君Chang Ping Junaka Seigneur Chang Ping
Ri Shi李斯Li Si
Sai Taku蔡沢Zuo Ce
6 grands généraux de Qin
Ou Ki王騎Wang QiN'existe pas historiquement parlant
KyouLiao
Haku Ki白起Bai Qi
Ou Kotsu王齕Wang He
Ko Shou胡傷Hu Shang
Shi Ba Saku司馬錯Si Ma Cuo
Faction d'Ouki
TouTeng
Roku O Mi録嗚未Lǜ Wu Wei
Kan Ou干央Gan Yang
Rin Bou鱗坊Lin Fang
Ryuu Koku隆国Long Guo
Dou Kin同金Tong Jin
Généraux de Qin
Duke Hyou麃公Biao Gongaka Duke Biao
Mou Bu蒙武Meng Wu
Mou Gou蒙驁Meng Ao
Mou Ki蒙毅Meng Yi
HekiBi
Ou Hon王賁Wang Ben
Mou Ten蒙恬Meng Tian
Kan Ki桓騎Huan Qiaka Huan Yi. Comme Ouki, le "Yi" n'existe pas en kanjis japonais
Ou Sen王翦Wang Jian
Chou Tou張唐Zhang Tang
Unité Hi ShinYuan
Bi Hei尾平Wei Ping
Bi Tou尾到Wei Dao
Taku Kei澤圭Ze Kuei
Hai Rou沛浪Pei Lang
Den Yuu田有Tian You
Chu Tetsu中鉄Zhong Tie
Shou Sa松左Song Zuo
Den Ei田永Tian Yong
Suu Gen崇原Chong Yuan
Kyo Gai去亥Qu Hai
Ryuu Yuu竜有Long You
Ro En魯延Lu Yan
Ryuu Sen竜川Long Chuan
SekiShi
KouAng
KeiQing
So Sui楚水Chu Shui
Qin Harem / Etat de Ai
Kou-chanXiang
You-chanYang
Chou Kou趙高Zhao Gao
Rou Ai嫪毐Lao Ai
Han O Ki樊於期Fan Wuji
Ko Reki虎歴Hu Li
Etat de Wei
Go Kei呉慶Wu Qing
Kyuu Gen宮元Gong Yuan
Haku Ki Sai白亀西Bai Gui Xi
Roi Kei Bin景湣王Jing Min Wangaka Roi Jing Min
Ren Pa廉頗Lian Po
Rin Ko輪虎Lun Hu
Kai Shi Bou介子坊Jie Zi Fang
Gen Pou玄峰Xuan Feng
Kyou En姜燕Jiang Yan
Go Hou Mei吳鳳明Wu Feng Ming
5 Dragons de feu de Wei
Rei Ou靈鳳Ling Feng
Gai Mou凱孟Kai Meng
Earl Shi / Shi Haku紫伯Zi Boaka Earl Zi
Tai Ro Ji太呂慈 Tai Lǜ Ci
Shou Sen晶仙Jing Xian
Ba Tou馬統Ma Tong
Etat de Zhao
Hou Ken龐煖Pang Nuan
Ri Boku李牧Li Mu
Chou Sou趙荘Zhao Zhuang
Fuu Ki馮忌Feng Ji
Ri Haku李白Li Bai
Shou Mou渉孟She Meng
Man Goku万極Wan Ji
Kou Son Ryuu公孫龍Gong Sun Long
Gi Ka魏加Wei Jia
Shun Pei Kun春平君Chun Ping Junaka Seigneur Chun Ping
King Tou Jou悼襄王Dao Xiang Wangaka Roi Dao Xiang
Rin Shou Jo蔺相如Lin Xiang Ru
Kei Sha慶舍Qing She
Fu Tei傅抵Fu Di
Etat de Yan
Geki Shin劇辛Ju Xin
Gaku Ki樂毅Yue Yi
Etat de Chu
Kou Yoku項翼Xiang Yi
Haku Rei白麗Bai Li
Rin Bu Kun臨武君Lin Wu Jun
Shun Shin Kun春申君Chun Shen Junaka Seigneur Chun Shen, l'un des 4 seigneurs des royaumes combattants
Kan Mei汗明Han Ming
Ka Rin媧燐Wa Lin
Etat de Han
Sei Kai成恢Cheng Hui
Autres
Yo Tan Wa楊端和Yang Duan He
Bokukou穆公Mu Gongaka Duke Boku, Duke Mu
Hisui翡翠Fei Cui
Villes & Localisations
Kanyou咸陽XianyangCapitale de Qin
Kantan邯鄲HandanCapitale de Zhao
Dairyou大梁DaliangCapitale de Wei
(Battle of) Chouhei長平之戰(Battle of) Changpinghttp://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Changping